การทำธุรกิจโดยไม่หวังผลตอบแทน เป็นการทำธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จหรือไม่

การทำธุรกิจในปัจจุบันนี้ภายในประเทศไทยได้มีจำนวนการเริ่มต้นทำธุรกิจเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป้าหมายในการทำธุรกิจของแต่ละธุรกิจเองนั้นก็ต้องหวังในเรื่องของผลตอบแทนหรือกำไรทางการค้าที่ได้มาจากการทำธุรกิจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตสินค้า หรือการขายสินค้าก็ตาม สิ่งที่ธุรกิจทุกธุรกิจหวังเป็นอย่างมากที่สุดคือเรื่องของผลตอบแทนที่ได้รับกลับมานั้นเอง
แต่ก็มีกรณีที่การทำธุรกิจโดยไม่หวังผลตอบแทนนั้นก็มีอยู่เช่นกัน ส่วนใหญ่ธุรกิจนี้จะเป็นเรื่องของธุรกิจการกุศลซักส่วนใหญ่ ทำให้เป็นข้อสงสัยว่าธุรกิจการกุศลที่เป็นการทำธุรกิจโดยไม่หวังผลตอบแทนกลับมานี้ สามารถที่จะดำรงธุรกิจได้อย่างไร การทีธุรกิจการกุศลนี้จะได้รับเงินทุนหรือผลตอบแทนมานั้นจะไม่ได้รับมาจากการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าหรือการบริการคนที่เข้ามาร่วมการกุศลด้วยกัน ธุรกิจการกุศลเองก็เหมือนกับทุกธุรกิจที่จะต้องมีการทำงานเพื่อที่จะได้สิ่งตอบแทนกลับมาแต่สิ่งธุรกิจการกุศลได้รับมานั้นคือความพอใจและความสุขที่ได้รับการช่วยเหลือ แล้วปัจจัยอะไรที่ทำให้ธุรกิจการกุศลนี้สามารถดำรงธุรกิจต่อไปได้เรื่อย ๆ ธุรกิจการกุศลจะได้รับเงินทุนมาจากหน่วยงานทางภาครัฐที่จะตรวจกิจกรรมที่ธุรกิจการกุศลได้ลงมือทำว่ามีการช่วยเหลือในด้านไหน และมีผลงานมากน้อยยังไง เมื่อทำการตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วก็จะมีเงินทุนให้เอาไว้สำหรับการดำเนินธุรกิจนี้ต่อไปได้
ดังนั้นธุรกิจการกุศลที่รู้จักกันอยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นการทำธุรกิจโดยไม่หวังผลตอบแทนจากลูกค้าหรือผู้ได้รับบริการ แต่จะได้รับเงินทุนจากหน่วยงานของรัฐบาลที่จะเป็นผู้ให้เงินทุนเอาไว้ในการดำเนินธุรกิจให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ ซึ่งการทำธุรกิจที่ไม่หวังผลตอบแทนนั้นก็อาจจะพูดได้ว่าไม่ได้ว่าไม่ต้องการผลตอบแทน เพราะปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจนั้นสำเร็จได้คือเรื่องของการที่ต้องมีเงินทุนเอาไว้สำหรับการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ที่ได้ทำมา จึงทำให้การทำธุรกิจโดยไม่หวังผลตอบแทนนั้น จะประสบความสำเร็จได้หรือไม่นั้นก็เป็นเรื่องที่สามารถพิสูจน์ได้ว่ายังมีผลสำเร็จอย่างในปัจจุบันนี้